Norges Døveforbund Oslo (NDF Oslo) skal ha årsmøte torsdag 25. april kl. 17.00 i Fagerborggata 12.

Frist for å sende inn lovendringsforslag og innkomne forslag er 6 uker før årsmøtet, dvs. 14. mars til post@ndfoslo.no.

Dagsorden for Årsmøtet:
1. Åpning ved foreningens leder.
2. Valg av 1. og 2. møteleder.
3. Valg av 2 referenter.
4. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer.
5. Valg av tellekorps på 3 medlemmer.
6. Godkjenning av dagsorden.
7. Årsmelding for foreningen.
8. Regnskap for foreningen.
9. Valg som ledes av valgkomiteen
Det foretas valg på:
A. Foreningens leder for 1 år.
B. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år.
C. 2 varamedlemmer for 1 år til hovedstyret.
D. Revisor for underavdelinger.
E. Lovkomite på 3 medlemmer.
F. Feriehjemskomite med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
G. Programkomite med 3 medlemmer.
H. Representanter og vararepresentanter til Norges Døveforbunds landsmøte.
Møteleder leder valg av:
I. Valgkomite bestående av 3 medlemmer.
10. Lovendringsforslag.
11. Innkomne forslag.
12. Budsjettforslag for foreningen.
13. Foreningslederen hever årsmøtet.

For å ha stemmerett og tale-/forslagsrett på årsmøtet i Norges Døveforbund Oslo må man
– ha betalt kontingenten til Norges Døveforbund for foregående år
– være registrert som medlem i Norges Døveforbund Oslo pr. 31.12 foregående år

For å være valgbar, må man være registrert som medlem i Norges Døveforbund Oslo.

Årsmøtet er åpent for alle interesserte og ikke-medlemmer kan få talerett av årsmøtet i bestemte saker.

Velkommen.

 

 

Hopp rett ned til innholdet