MANDAG 25. JANUAR 2021 KL 18.00

Dagsorden:

 1. Åpning ved foreningens leder
 2. Valg av 1. og 2. møteleder
 3. Valg av 2 referent
 4. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
 5. Valg av tellekorps på 3 medlemmer
 6. Godkjenning av dagsorden
 7. Tegnspråkhuset

Styret gir en orientering om punktet C om utredning (vedtak fra ekstra ord. Årsmøte 21.11.19).

Vi ber årsmøtet om fullmakt til å jobbe videre med prosjektet Tegnspråkhuset i Suhmsgt.

Stemmeretten på ekstra ordinært årsmøte betinges av at medlemskontingenten er betalt per 31.12.2020.

Påmelding til ekstra ordinært årsmøte innen 22. januar.

https://no.surveymonkey.com/r/odf_aarsmote

Møtet holdes digital på Zoom, grunnet smitteregler kan vi ikke ha fysisk møte. Alle påmeldte får tilsendt invitasjonslenke til Zoom på epost / SMS.

Informasjon på tegnspråk

Vedtak på forslag C fra foreningens ekstra ordinære årsmøte 21. november 2019:

Utredning av hva behovet til Oslo Døveforening er. Altså en utredning av alle forslagene som hittil har kommet på årsmøtet, for en mer nøyaktig vurdering av hva behovet er? For å vedta et forslag på årsmøtet neste år (2020). Må ta ut et beløp fra Hjelpefondet for å betale en profesjonell til en ordentlig utredning.

Vedtak fra Hjelpefondets ekstra ordinære årsmøte 21. november 2019:

 • Irene Greftegreff – Utredningen må ta med i vurderingen om å være et livssynsnøytralt sted.
 • Megan Matovich-Noddeland – Lobbyvirksomhet med Oslo kommune og stater og andre aktuelle instanser.
 • Camilla R. Høiberg – Må ta om Norges Døveforbund med flere er med på nybygget, for eksempel Teater Manu, Signo, NAV Hjelpemidler eller tolketjenesten
 • Paal Richard Peterson sier at man må se på hvor mye penger og lånemuligheter Oslo Døveforening har.
 • Unni Arnesen – Det er dårlig besøk av unge til Skaug feriehjem. Det er nødvendig å utrede behovet Skaug feriehjem har i dag blant medlemmene.
 • Svein Arne Peterson – Behovet for døveforening er annerledes i dagens samfunn. Er det fortsatt samme behov for et møtested for medlemmene? Sjekke med andre døveforeninger i andre land, som København og Stockholm.
 • Vedtak: Disse forslagene tas med i utredningen som skal legges frem for årsmøtet i 2020. Samt at det altså settes av 100.000 kr frem til årsmøtet.

STYRETS KOMMENTAR TIL PUNKTET C + VEDTAKET FRA HJELPEFONDET

 • Tegnspråkhuset er religiøst nøytralt etter foreningens lov (vedtatt 21.09.20). Språkrådet har uttalt hva livssynsnøytralt sted menes.

«Livssyn omhandler gjerne religiøse synspunkter. Et livssynsnøytralt sted skal være et sted der alle er velkomne uansett tro, og der slike temaer kanskje helst ikke diskuterer, iallfall ikke problematiseres. »

 • For lokaler i Teater Manu mener vi at det er et avsluttet kapittel og viser til årsmøte vedtak 2. mai 2019. Medlemmer har gitt tilbakemelding til styret i 2019 gjennom medlemsmøter (29.08.19 og 26.09.19) og ekstra ordinært årsmøte 21. november 2019 at vi skulle se etter investering av et tegnspråkhus, og ikke leie lokaler. Teater Manu er basert på å leie lokaler.
 • ODF styret 2020/2021, som foreløpig bestod av 3 personer som også var i Tegnspråkhus arbeidsgruppe fra 2019/2020, søkte etter mange andre lokaler. Kostnaden for å kjøpe en bygging som dekker alle ODFs need er over ODFs budsjett, spesielt de med utleie muligheter. Vi har undersøkt muligheter for å låne penger fra bank, men da må ODF betale ned lånet tilbake opp til 800.000 kr til bank hvert år. Det er ikke aktuelt uten utleie muligheter.
 • Utredning av en konsulent. Vi har vært i kontakt med en konsulent, som har erfaring med Ål folkehøyskole, om å utrede punktet C. Han fikk alle dokumenter, og spurte hva skal utredes for det vedtaket om punkt C var uklar. Konsulenten sa at han kan utrede dette punktet av punkt C: «Hva behovet til Oslo Døveforening er» etter et kontret sted ble valgt. Men konsulenten koster opp mot kr 300.000. Det kunne vi ikke si ja til, pga det ble vedtatt å ta ut inntil kr 100.000 fra Hjelpefondet. .
 • Vi har fått en annen konsulent fra Dyrvik arkitekter for å forsøke punktet C for hva er behovet [for å bygge Tegnspråkhuset i Suhmsgate]. Vi har kommet fram at vi må få avklaringer gjennom forhåndskonferansen med Plan- og bygningsetaten (PBE) som vi hadde først møte 10. november, selv om vi fikk brev av dem i august.
 • Vi hadde møte 1. desember med Dyrvik arkitekter, der de skal lage og konsept med 3D som viser volum av tilbygget, høyde og solanalyse. Vi skal være om et møte med Byråd for næring og eiendom, Victoria Marie Evensen, for om mulig å få Omsorgsbygg som samspiller med tanke på begge tomtene i Suhmsgt og Barnehagen i Fagerborggt 14.

Det er derfor for tidlig å komme med en utredning av økonomi, og vi viser til tallene som stod i dokumentet i bladet SeHer nr 3-2019.

Vi ønsker å komme godt i gang med Tegnspråkhuset med tanke på at vi har en frist til Oslo kommune innen 1. juli 2021 om å gi rapport og sende en del dokumenter for å få utbetalt kr 1 million i kulturhus tilskudd som skal brukes videre arbeid og en byggemelding.

Vi vurderer hvis vi har kommet et stykke, mulig kan fremlegge endelig forslag på årsmøte eller ekstra ordinært årsmøte i løpet av 2021 med bl.a. en presentasjon av en oversikt over økonomi.

Fordeler med Tegnspråkhuset

 • ODF blir ikke alene som investerer, men sammen med AS Menighetssenter, som gir større muligheter for å finansiere prosjektet gjennom søknader til Oslo kommune, Kulturdepartement, fond / legater, etc.
 • Hivs behov for lån, vil den bli nedbetalt gjennom leieinntekter Tegnspråkhuset får.
 • Norges Døveforbund har sagt at de vil flytte inn og leie lokaler.
 • Døves Media har forespurt om når det kan være aktuelt å leie
 • Storsalen er tenkt å ha kafe-drift som er åpen for publikum
 • Storsalen og auditorium i kjeller blir hyppig i bruk av flere aktører som er i Tegnspråkhuset og utenfra.
 • Tegnspråkkurs avholdes i Tegnspråkhuset
 • Miljøvennlig gjennom solceller på taket og hageflekk med planer der man kan sitte ute på taket.
 • Tegnspråkhuset blir en viktig språkarena med mange aktiviteter, helt i tråd med Språkloven. Viktig kunnskap overført fra generasjon til generasjon.
 • Tegnspråkhuset vil trekke alle målgrupper fra barn, ungdom til eldre.
 • Tegnspråket blir ivaretatt på en god måte for fremtiden i et tegnspråklig miljø.
 • Suhmsgate er sentralt.

KONKLUSJON OG FORSLAG TIL VEDTAK

Ekstra ordinært årsmøte gir styret fullmakt til å jobbe videre med prosjektet Tegnspråkhuset i Suhms gate.

Andre dokumenter 

Hopp rett ned til innholdet